ေရႊနန္္းစံ

အဆင့္ျမင့္ ခရီးသည္ ပို့ေဆာင္ေရး

မႏၱေလး -> ရန္ကုန္(အထူးAircon/For Foreigner)