ေရႊနန္္းစံ

အဆင့္ျမင့္ ခရီးသည္ ပို့ေဆာင္ေရး

မႏၱေလး -> ေတာင္ႀကီး
မႏၱေလး -> ေတာင္ႀကီး(အထူးAircon/For Foreigner)