ေရႊနန္္းစံ

အဆင့္ျမင့္ ခရီးသည္ ပို့ေဆာင္ေရး

မႏၱေလး -> ကေလာ
မႏၱေလး -> ကေလာ(အထူးAircon/For Foreigner)