ေရႊနန္္းစံ

အဆင့္ျမင့္ ခရီးသည္ ပို့ေဆာင္ေရး

About us

 ေရႊနန္းစံ အဆင့္ျမင့္ ခရီးသည္ပို့ေဆာင္ေရး သည္ မႏၱေလးျမိဳ့ အေျခစို္က္ျပီး မႏၱေလး-ျပင္ဦးလြင္-လားရႈိး-မူဆယ္-ကြတ္ခိုင္ ျမိဳ ့မ်ားသို ့ အဆင့္ျမင့္အျမန္ယာဥ္ငယ္မ်ားျဖင့္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား၏ ခရီးသြားလာမႈ လြယ္ကူေခ်ာေမြ့ေစရန္အခ်ိန္တို အတြင္း ေရာက္ရွိေအာင္ ပို့ေဆာင္ေပးေသာ ခရီးသည္ပို့ေဆာင္ေရးအသင္း ျဖစ္ပါသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္

 ေရႊနန္းစံ အဆင့္ျမင့္ ခရီးသည္ပို့ေဆာင္ေရး သည္ ေစ်းႏႈန္းမွန္ကန္ သက္သာစြာျဖင့္ ခရီးသည္မ်ာ၏ စိတ္တိုင္းက် အထူး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ပို့ေဆာင္ေပးေသာ ခရီးသည္ပို့ေဆာင္ေရး အသင္း ျဖစ္သည္။ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား အခ်ိန္တိက် မွန္ကန္ ျမန္ဆန္စြာျဖင့္ စိတ္ခ်မ္းသာ လံုျခံဳမႈ အျပည့္အဝ ရရွိေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္

၇၉ လမ္း၊ ၂၈*၂၉ၾကား မႏၱေလးၿမိဳ ့
၀၉-၂၅၈၃၈၈၈၉၆, ၀၉-၂၅၈၃၈၈၈၉၇, ၀၉-၂၆၅၃၈၈၈၉၆, ၀၉-၂၆၅၃၈၈၈၆၉

လာၾကည့္ေသာ ဧည့္သည္ 5000