ေရႊနန္္းစံ

အဆင့္ျမင့္ ခရီးသည္ ပို့ေဆာင္ေရး

မႏၱေလး -> သီေပါ
မႏၱေလး -> သီေပါ(အထူးAircon/For Foreigner)