ေရႊနန္္းစံ

အဆင့္ျမင့္ ခရီးသည္ ပို့ေဆာင္ေရး

မႏၱေလးရံုးခဲြ(၁)

၇၉ လမ္း၊ ၂၈*၂၉ၾကား မႏၱေလးၿမိဳ ့.
၀၉-၂၅၈၃၈၈၈၉၆, ၀၉-၂၅၈၃၈၈၈၉၇, ၀၉-၂၆၅၃၈၈၈၉၆, ၀၉-၂၆၅၃၈၈၈၆၉

မႏၱေလးရံုးခဲြ(၂)

၇၇လမ္း၊ ၃၀*၃၁ၾကား မႏၱေလးၿမိဳ ့
၀၂-၃၃၇၄၅၊ ၀၉-၆၈၀၃၃၈၆၊ ၀၉-၄၀၂၆၈၉၆၄၄၊ ၀၉-၂၅၇၈၈၈၀၄၄

မႏၱေလးတံတားဦးရံုး

တံတားဦးေလဆိပ္အတြင္း ၊ မႏၱေလးၿမိဳ ့
09-258388896,09-258388897, 09-265388896,09-265388869

ျပင္ဦးလြင္ရံုးခဲြ

မႏၱေလး-လားရႈိးလမ္းမႀကီး၊ ဥာဏ္ေတာရပ္၊ (၁၃လမ္း)ထိပ္၊ ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ ့
၀၈၅-၂၂၁၁၅၊ ၀၉-၉၁၀၀၅၅၉၀၊ ၀၉-၇၉၇၁၈၇၆၀၀၊ ၀၉-၇၉၇၁၈၇၆၀၁

လားရႈိးရံုးခဲြ

အခန္း(၁၂) မန္ဆူကားႀကီးဝင္းအတြင္း လားရႈိးၿမိဳ ့
၀၈၂-၃၀၉၆၆၊ ၀၉-၄၀၃၇၁၄၀၁၂၊ ၀၉-၅၂၇၆၁၁၃

မူဆယ္ရံုးခဲြ

ေကာင္းေႏွာင္းရပ္ကြက္၊ ေကာင္းမူတံုလမ္း၊ မူဆယ္ၿမိဳ ့
၀၉-၇၈၃၃၉၉၈၈၅၊ ၀၉-၂၅၆၆၄၇၃၈၇၊ ၁၈၃၈၇၅၃၁၉၈၅
ဆက္သြယ္ရန္