ေရႊနန္္းစံ

အဆင့္ျမင့္ ခရီးသည္ ပို့ေဆာင္ေရး

ရရွိႏိုင္ေသာ ကားအမ်ိဳးအစားမ်ား
  • 4 Seator (Saloon, Pajero, Surf, Crown)
  • 7 Seator (Super Custom, ALPHARD)
  • 10 Seator (Super Custom, Hiace Commuter)
  • 14 Seator (Super Custom, Hiace Commuter)
  • 25 Seator (Mini Bus)
  • 33 Seator (Mini Aircon, Express)
  • 45 Seator (Highway Aircon Express)