ေရႊနန္္းစံ

အဆင့္ျမင့္ ခရီးသည္ ပို့ေဆာင္ေရး

About Us

 ေရႊနန္းစံ အဆင့္ျမင့္ ခရီးသည္ ပို့ေဆာင္ေရး သည္ မႏၱေလးျမိဳ ့အေျခစို္က္ျပီး မႏၱေလး-ျပင္ဦးလြင္-လားရႈိး-မူဆယ္-ကြတ္ခိုင္ ျမိဳ ့မ်ားသို ့ အဆင့္ျမင့္ အျမန္ယာဥ္ငယ္ မ်ားျဖင့္ ခရီးသြား မိဘျပည္သူမ်ား၏ ခရီးသြားလာမႈ လြယ္ကူ ေခ်ာေမြ ့ေစရန္ အခ်ိန္တို အတြင္း ေရာက္ရွိေအာင္ ပို့ေဆာင္ေပးေသာ ခရီးသည္ ပို့ေဆာင္ေရး အသင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေရႊနန္းစံ အသင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေမာင္း မ်ားမွာ သယ္ယူ ပို့ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း တြင္ ေရႊနန္းစံဂိတ္ မထူေထာင္ မီကပင္ အေတြ ့အၾကံဳ (၁၀ႏွစ္)ေက်ာ္ ရွိခဲ့ၿပီးမွ အားလံုးစုစည္း၍ ေရႊနန္းစံ အဆင့္ျမင့္ ခရီးသည္ပို ့ေဆာင္ေရး အသင္း ကို (၂၀၁၃ ဂ်ဴလုိင္လ) တြင္ စတင္္ တည္ေထာင္ ခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိတြင္ မႏၱေလး-ျပင္ဦးလြင္၊ မႏၱေလး-လားရႈိး၊ မႏၱေလး-မူဆယ္ ႏွင့္ မႏၱေလး-ကြတ္ခိုင္ ၿမိဳ ့ႀကီးမ်ားသို ့ ခရီးသည္ ပို ့ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း ကို ေဆာင္ရြက္ လ်ွက္ရွိၿပီး မႏၱေလးၿမိဳ ့တြင္းမွ တံတားဦး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္သို ့ Mini Bus (၇)စီးျဖင့္ စတင္၍ ခရီးသည္ပို ့ေဆာင္ျခင္း လုပ္ငန္းကို တုိးခ်ဲ ့လုပ္ကိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္

 ေရႊနန္းစံ အဆင့္ျမင့္ ခရီးသည္ပို့ေဆာင္ေရး သည္ ေစ်းႏႈန္း မွန္ကန္ သက္သာစြာျဖင့္ ခရီးသည္ မ်ာ၏ စိတ္တိုင္းက် အထူး ဝန္ေဆာင္ မႈမ်ားျဖင့္ ပို့ေဆာင္ေပးေသာ ခရီးသည္ ပို့ေဆာင္ေရး အသင္းျဖစ္သည္။ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ခရီးသြား ျပည္သူမ်ား အခ်ိန္ တိက် မွန္ကန္ ျမန္ဆန္စြာျဖင့္ စိတ္ခ်မ္းသာ လံုျခံဳမႈ အျပည့္အဝ ရရွိေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ေလယာဥ္စီး ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ခရီးသည္မ်ား ေစ်းႏႈန္း သက္သာစြာျဖင့္ အဆင္ေျပေစရန္ ႏွင့္ ေလဆိပ္ ခရီးသည္ သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းအား ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မွီ တိုးခ်ဲ ့ရန္ ရည္ရြယ္၍ Mini Bus လုပ္ငန္းကို စတင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေရႊနန္းစံ သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း အေနျဖင့္ ခရီးသည္မ်ား ၏ လုိအပ္ခ်က္ကို တတ္္ႏိုင္သမ်ွ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္ ႏွင့္ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ရေသာ ခရီးသြား ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း ျဖစ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ ထားပါသည္။ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ခရီးသြား ျပည္သူမ်ား ၏ ခရီးသြားလာမႈ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ ့ေစေရး အား ပို ့ေဆာင္ေရး က႑အတြင္းအား မိမိတို ့ေရႊနန္းစံ ခရီးသည္ ပို ့ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမွ အစဥ္အၿမဲ တိုးတတ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ရရွိႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
  • ခရီးသြား ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး ခရီးထြက္ျခင္း၊ အပန္းေျဖ ခရီးထြက္ျခင္းမ်ားကို စိတ္တိုင္းက် စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ ေပးပါသည္။
  • လူႀကီးမင္းတို ့၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား အခ်ိန္တိုအတြင္း ေစ်းႏႈန္း သက္သာ တိက် မွန္ကန္စြာျဖင့္ ေရာက္ရွိေအာင္လည္း တာဝန္ယူ ပို့ဆာင္ေပးပါသည္။
  • မႏၱေလး မွ ျပင္ဦးလြင္၊ လားရႈိး၊ ကြတ္ခိုင္၊ မူဆယ္ၿမိဳ ့မ်ားသို ့ အခ်ိန္မေရြး နာရီပိုင္း အတြင္း ေငြလဲႊျခင္း၊ ေငြထုတ္ျခင္း မ်ားကိုလည္း စိတ္ခ် ယံုၾကည္စြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။
  • လူႀကီးမင္းတုိ ့၏ အပန္းေျဖ ခရီးစဥ္မ်ား၊ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္မ်ား၊ ဘုရားဖူး ခရီးစဥ္မ်ား အားလံုးကို ေစ်းႏႈန္း သက္သာစြာျဖင့္ ေနရာအႏွံ ဌားရမ္း သြားလာ ႏိုင္ပါသည္။